Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
HUB Resorts Verkoop

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

Alle betrokken partijen bij HUB Leisure Group B.V. (hierna: HUB) besteden een constante zorg aan de website. Ondanks dat kan HUB niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. Alle afbeeldingen, video’s en impressies zijn bedoeld om een indruk te geven van de woningen en de omgeving, evenals de teksten op deze website. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan HUB dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van HUB.

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 15 februari 2023

1. Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website https://www.hubresortsverkoop.nl en alle gelieerde websites van HUB Leisure Group B.V. en diens werkmaatschappijen. HUB Leisure Group B.V. (hierna: HUB) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. HUB respecteert de bezoekers van onze website en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze partners (wij en onze partners samen hierna: HUB).

 

2. Contactgegevens:

Postadres: Kerkewijk 126 te 3904 JH Veenendaal, Nederland

E-mailadres: info@hubleisureinvestments.com

Telefoonnummer: +31 (0)85 114 9001

Mobiele nummer: +31 (0)62 247 3400

KvK-nummer: 87714361

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken:

HUB verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

 

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hubleisureinvestments.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

HUB verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Versturen van nieuwsbrieven en vragenlijsten;
 • In behandeling nemen van vragen en klachten;
 • Aanmelden voor events;
 • Het doen van (klanttevredenheids)onderzoek;
 • Toewijzen van woningen, en alle handelingen die daaraan voorafgaan;
 • Analyseren van jouw bezoek- en surfgedrag over verschillende websites om daarmee de website voor je te optimaliseren, waardoor het aanbod van diensten kan worden afgestemd op jouw behoefte.

De verwerking van de persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden heeft de volgende grondslagen:

 

6. Toestemming:

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

7. Overeenkomst:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

8. Geautomatiseerde besluitvorming:

HUB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HUB) tussen zit.

 

9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

HUB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het (vastgoed)project. Dat wil zeggen totdat alle kavels/woonruimtes van het betreffende project volledig zijn verkocht of verhuurd. De doorlooptijd van een (vastgoed)project is wisselend en varieert van maanden tot een jaar en incidenteel langer dan een jaar.

 

10. Delen van persoonsgegevens met derden:

HUB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HUB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt HUB jouw persoonsgegevens aan andere derden, zoals haar opdrachtgeefsters, waaronder projectontwikkelaars, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

 

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

HUB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. HUB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HUB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hubleisureinvestments.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. HUB wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

13. Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 15 februari 2023.

 

14. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

HUB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hubleisureinvestments.com